Carletonite

R26 Carletonite crysta (Dark Blue \\c), 3 orthogonal scans, .xls