Amblygonite

R01, Amblygonite,LemonYellow,('88), .xls